Polityka prywatności

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Armatis LC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – prowadzenia obecnej oraz przyszłych procedur naboru na podstawie wyrażonej zgody (art 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Armatis-LC Polska Sp. z o.o. tj. dostawcy usług i rozwiązań teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcą.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. W przypadku gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Pani/Pan dane będą przetwarzane nie dłużęj niz 1 rok. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury naboru.

6. W każdym momencie może Pani/ Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

8. Informujemy, że ma Pani/Pan także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowym. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: iod@armatis-lc.com

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

——-

Armatis-lc zobowiązuje się, że zbieranie i przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników (dalej zwanych Danymi osobowymi) realizowane za pośrednictwem naszych witryn internetowych będzie odpowiadać obowiązującym przepisom oraz ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (dalej zwanemu RODO).


Kilka słów o RODO …

W kwietniu 2016 r. Unia Europejska przyjęła nowe ramy prawne, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które wejdzie w życie w całej Unii Europejskiej w maju 2018 r., jest najpełniejszym i najbardziej postępowym tekstem prawym dotyczącym ochrony danych na świecie.

Uwzględnienie przez Armatis-lc jego podstawowych zasad przyjęło konkretną formę w postaci przyjęcia Regulaminu prywatności i ochrony danych osobowych (łącze) oraz niniejszej Polityki prywatności w celu przejrzystego udostępnienia wszystkim jasnych i dokładnych informacji na temat sposobów postępowania z danymi osobowymi.


Czym są dane osobowe?

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które umożliwiają jej identyfikację, w sposób bezpośredni lub pośredni: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP …

Czym są dane wrażliwe?

Dane wrażliwe stanowią kategorię danych osobowych, która obejmuje informacje dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub życia seksualnego osoby.

Na czym polega przetwarzanie Danych osobowych?

Przetwarzanie Danych osobowych obejmuje wszelkie czynności na Danych osobowych, niezależnie od zastosowanego środka, takie jak rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, modyfikacja, analiza w połączeniu z innymi danymi oraz przekazywanie Danych osobowych.

Jakie są cele przetwarzania?

Cele czynności przetwarzania wskazują, czemu przetwarzanie ma służyć?

Jakie prawa przysługują osobom będącym Podmiotami danych?

prawo do informacji, prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenośności danych.

Czym jest plik cookie?

Plik „cookie” jest plikiem o niewielkich rozmiarach, zwykle składającym się z liter i cyfr, wysłanym przez serwer internetowy do pliku cookie przeglądarki na dysku twardym komputera Użytkownika.

Kim jest inspektor ochrony danych?

Inspektor ochrony danych (DPO) jest odpowiedzialny za wdrożenie w przedsiębiorstwach środków zapewniających zgodność z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych.

Czym jest adres IP?

Adres IP to unikalny numer, który identyfikuje urządzenie końcowe podłączone do Internetu. Takie numery przydziela się według grup geograficznych. Adres IP pozwala w ten sposób często zidentyfikować położenie geograficzne urządzenia podłączonego do Internetu.

Kilka słów o zbieraniu Danych osobowych …

Zasadniczo Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania własnych Danych osobowych. Zastrzega się jednak, że nasze witryny mogą obejmować formularze (kontaktowe, rekrutacyjne, itp.) zawierające pola służące zbieraniu Danych osobowych.

Takie zbieranie jest uwarunkowaniem dobrowolnym działaniem ze strony Użytkownika, a nasze formularze służące zbieraniu danych, bezwzględnie niezbędnych dla realizacji celów przetwarzania, obejmują w szczególności następujące pozycje:

W ramach powyższego zbierania danych osobowych nie zbieramy Danych wrażliwych za pośrednictwem formularzy dostępnych na naszych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą jednak przekazywać nam takie dane w sposób niezamówiony w szczególności w formie załączników (CV, list motywacyjny itp.), w którym to przypadku Użytkownicy wyrażają w sposób wyraźny zgodę na wykorzystywanie ich Danych osobowych w sposób omówiony w niniejszej Polityce.

Armatis-lc, jej jednostki zależne i partnerzy są jedynymi odbiorcami danych zbieranych za pośrednictwem naszych witryn internetowych.

Armatis-lc niniejszym zawiadamia Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., o warunkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika.


Kilka słów o przechowywaniu Danych osobowych …

Podejmujemy wszelkie starania, żeby przetwarzać Dane osobowe Użytkowników odpowiednio do realizowanego celu ich przetwarzania. W związku z tym przechowujemy Dane osobowe w zależności od charakteru zbieranych Danych osobowych oraz celu ich zbierania.


Kilka słów o plikach cookie …

Na naszych witrynach internetowych wykorzystuje się pliki cookie. Korzystając z naszych witryn internetowych, Użytkownik zgadza się na instalację plików cookie na jego urządzeniu końcowym w sposób omówiony poniżej.

Pliki cookie przede wszystkim służą ułatwieniu nawigacji w witrynie internetowej poprzez zapamiętywanie, na przykład, preferencji Użytkownika lub w celu poprawy doświadczeń i wrażeń Użytkownika. Pliki cookie mogą być następnie przechowywane na komputerze Urządzenia w celu identyfikacji jego komputera.

Nasze witryny internetowe stosują dwa typy plików cookie:

Tego rodzaju pliki cookie są niezbędne w celu przeglądania naszej witryny internetowej i dla pełnego skorzystania z jej funkcjonalności takich jak dostęp do niektórych zabezpieczonych stron internetowych. Bez tego rodzaju plików cookie niektóre wnioskowane usługi nie mogą być oferowane Użytkownikowi.

W celu optymalizacji i dostosowania naszych witryn do oczekiwań odwiedzających dokonujemy pomiarów liczby odwiedzin, liczby wyświetleń strony, a także aktywności odwiedzających na naszych witrynach i częstotliwości ich ponownych wizyt.

Google Analytics jest narzędziem statystycznym wykorzystywanym przez nasze witryny internetowe.

Zbieramy też adres IP użytkownika w celu ustalenia miejscowości, z której odbywa się połączenie.

Reklamodawcy mogą zbierać dane dotyczące przeglądania Internetu i wykorzystywać je do prezentacji Użytkownikom odpowiednio ukierunkowanych reklam (proces znany jest również jako „reklama behawioralna”).

Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec stosowania przez spółki znajdujące się na liście prowadzonej przez TrustArc, tzn. Industry Resources – US » Industry Resources – Canada » Industry Resources – EU » reklam ukierunkowanych w przeglądarce Użytkownika, kierując do nich odpowiedni wniosek w tym zakresie. Tego rodzaju środek blokuje tylko ukierunkowane reklamy w taki sposób, że można nadal otrzymywać reklamy ogólne (nieukierunkowane) takich spółek po zgłoszeniu powyższej blokady.

Użytkownik może w każdej chwili wyrazić zgodę na ukierunkowane reklamy behawioralne, usuwając pliki cookie z przeglądarki.


Jak zrezygnować z plików cookie …

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie z naszych witryn internetowych, może skonfigurować przeglądarkę tak, żeby odrzucać pliki cookie lub pytać, gdy nastąpi próba ich zapisu, czy Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie takiego pliku cookie. Użytkownik może również ustawić przeglądarkę tak, żeby dokonać dezaktywacji plików cookie.

W tym celu Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami:


Kilka słów o bezpieczeństwie …

Armatis-lc wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną (DPO.Service@armatis-lc.com). Ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z wymogami wszelkich realizowanych przez nas czynności zbierania i przetwarzania danych, za prowadzenie listy zarejestrowanych czynności przetwarzania, jak również za zapewnienie możliwości wykonywania przez Użytkowników przysługujących im praw dostępu, sprostowania i sprzeciwu wobec przetwarzania.

Armatis-lc podejmuje wszelkie środki ostrożności, żeby chronić bezpieczeństwo danych Użytkowników. W tym celu Armatis-lc wdrożyła politykę ochrony Danych osobowych odzwierciedloną we wdrożonych środkach technicznych i organizacyjnych gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostosowany do poziomu ryzyka.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane we Francji na naszej własnej infrastrukturze, jak i przez naszych podwykonawców, z siedzibą w Unii Europejskiej, na zabezpieczonych serwerach, dostępnych dla ograniczonej liczby osób dysponujących szczegółowymi uprawnieniami dostępu do tych systemów.

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych. Armatis-lc nie udziela żadnej gwarancji ani zapewnień dla takich zewnętrznych witryn i zachęcamy Użytkowników do zapoznania się z informacjami na temat środków ochrony prywatności i bezpieczeństwa wdrożonych na takich zewnętrznych witrynach internetowych.


Kilka słów o prawach podmiotów danych …

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w świetle RODO użytkownik ma prawo bezpłatnego dostępu, sprostowania, usunięcia i przenośności Danych osobowych. Może również wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich Danych osobowych lub wyrazić sprzeciw, kontaktując się z DPO naszej Grupy pod adresem DPO.Service@armatis-lc.com.

Zgodnie z przepisami, do powyższych wniosków należy załączyć kopię dowodu tożsamości z podpisem osoby, której dotyczą dane oraz w stosownych sytuacjach adres pocztowy, na który powinny zostać przekazane informacje.

Użytkownik ma też prawo do złożenia skargi we właściwym urzędzie nadzoru i uzyskania bardziej wyczerpujących informacji o przysługujących mu prawach
http://www.giodo.gov.pl/