Aplikując na stanowisko:

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Armatis LC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 9  danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w zakresie przekraczającym zakres określony w przepisach prawa (art. 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy) w celu udziału w rekrutacji.

Wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez przez Armatis LC Polska Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 9 danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Armatis LC Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ul. Cybernetyki 9 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329231.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: iod@armatis-lc.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W określonych sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe. Często jest to niezbędne do realizacji umowy, spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać następującym odbiorcom: dostawcom usług rekrutacyjnych, podwykonawcom współpracującym z nami, którym dane powierzamy na podstawie zawartych umów, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem wzięcia udziału w rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od rozpoczęcia danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane do odwołania zgody, nie dłużej niż przez 12 miesięcy. W zakresie, w  jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

W każdym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami poprzez adres email: iod@armatis-lc.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

————————————————————————–

Informacje uzyskane za pośrednictwem tego formularza są zapisane w pliku stworzonym przez Grupę armatis-lc. Są one niezbędne do zarejestrowania i przetworzenia pod względem administracyjnym kandydatur spontanicznych i kandydatur na stanowiska oferowane przez naszą Grupę. Będę one przechowywane przez okres 2 lat i udostępniane pracownikom grupy odpowiedzialnym za rekrutację oraz Dyrekcji ds. Zasobów Ludzkich. Pragniemy poinformować, że Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom współpracującym z nimi podczas procesów rekrutacji.

Nasza spółka zobowiązuje się zapewnić ochronę, poufność i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa francuskiego i europejskiego oraz zaleceniami wydanymi przez urząd nadzoru. Może Pan/i zapoznać się z podjętymi przez nas zobowiązaniami na naszej stronie internetowej.

Może Pan/i również zwrócić się o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych lub wyrazić sprzeciw, kontaktując się z Inspektorem ochrony Danych (IOD) pod adresem iod@armatis-lc.com  lub pisząc do nas na poniższy adres pocztowy:

Armatis-lc Polska Sp. z o.o.

Ul. Cybernetyki 9

02-677 Warszawa

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

 

Ma Pan/i również prawo do złożenia skargi w urzędzie nadzoru. Więcej informacji na temat Pani/a praw można uzyskać pod adresem: http://www.giodo.gov.pl