Informacje prawne

Warunki użytkowania Witryn oraz

1 – Przyjęcie warunków

Dostęp do witryn sieci Web (dalej zwanych witryną lub witrynami) grupy Armatis-lc (http://www.armatis.com i https://emploi.armatis.com), użytkowanie, analizy, pobieranie treści witryn itd. przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją i przyjęciem niniejszego dokumentu oraz Warunków użytkowania i Informacji prawnych.

2 – Przedmiot

Niniejszy dokument służy określeniu warunków użytkowania witryn grupy Armatis-lc przez Użytkowników.

3 – Informacje prawne

Witryny sieci Web grupy Armatis-lc stanowią własność Holdingu Armatis-lc SAS (dalej zwanego Armatis-lc), uproszczonej spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 35 157 287 euro, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw w Nanterre pod numerem 540 030 484, z siedzibą pod adresem 58, avenue Edouard Vaillant, Bâtiment UPWEST, 92100 Boulogne-Billancourt (kontakt: Tel. 0820 007 007 / contact@armatis.com)
Osobą odpowiedzialną za publikację witryn jest Audrey AKRICHE, Dyrektor ds. projektów cyfrowych Grupy, z którą można skontaktować się pod adresem 58, avenue Edouard Vaillant, Bâtiment UPWEST, 92100 Boulogne-Billancourt (kontakt: Tel. 0820 007 007 / contact@armatis.com)
Witryny są hostowane na urządzeniach spółki OVH, z siedzibą pod adresem 2 Rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja.

4 – Prawa własności intelektualnej

Całość przedmiotowych witryn (treść i forma) stanowi dzieło chronione obowiązującymi przepisami ustawowymi w zakresie praw autorskich oraz w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej w ogóle.

Wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowej (prawa autorskie, patenty, znaki towarowe), w tym w szczególności prawa do eksploatacji, prawa do powielania oraz prawa do zapisywania na dowolnym nośniku wszystkich lub części danych, plików i wszelkich elementów widniejących na stronach witryny, jak również prawa do prezentacji i powielania na wszelkich nośnikach, całości lub części samej witryny, prawa do modyfikacji, adaptacji lub tłumaczenia, przysługują wyłącznie Armatis-lc.

Powielanie w całości lub części powyższych elementów, a także ogólnie powielanie całości lub części niniejszej witryny na dowolnym nośniku elektronicznym niezależnie od jego formy, jest bezwzględnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Armatis-lc. Ponadto wszystkie znaki towarowe wzmiankowane i logo prezentowane w witrynie należą do ich odpowiednich właścicieli.

5 – Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności

W żadnym wypadku Armatis-lc nie ponosi odpowiedzialności za istotne błędy, jakie mogły wkraść się w dokumenty prezentowane w witrynie pomimo najwyższej staranności przy ich publikacji. Armatis-lc nie ponosi również odpowiedzialności za informacje, komentarze i opinie publikowane w innych witrynach, do których hiperłącza zawiera witryna i na które Armatis-lc nie ma żadnego wpływu redakcyjnego.
Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Armatis-lc z odpowiedzialności za wszelkie kroki prawne podjęte lub roszczenia wniesione przeciwko niej przez osoby trzecie w związku z użytkowaniem Witryny przez Użytkownika w sposób odmienny od postanowień zawartych w Warunkach użytkowania i Informacji prawnych.
Armatis-lc nie ponosi również odpowiedzialności za błędy transmisji danych spowodowane przez różne sieci internetowe lub niezgodności spowodowane przez Przeglądarkę Użytkownika.

6 – Ochrona Danych osobowych

Podczas przeglądania naszych witryn internetowych, realizacji wyszukiwań i korzystania z naszych usług Użytkownik powinien dysponować pełną i precyzyjną informacją o tym, jak postępujemy z jego danymi osobowymi. Tego rodzaju informacja stanowi podstawą wzajemnego zaufania… Proszę zapoznać się z naszym Internetowym regulaminem ochrony danych osobowych 

7 – Zmiana warunków użytkowania

Armatis-lc zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia zmian do Warunków użytkowania i Informacji prawnych zawartych w jej witrynie sieci Web. Użytkownicy będą automatycznie związani powyższymi zmianami w przypadku korzystania z witryny sieci Web, w związku z czym powinni regularnie dokonywać weryfikacji Warunków użytkowania i Informacji prawnych.

8 – Przejrzystość informacji

Zasadniczo Użytkownicy mogą odwiedzać nasze witryny internetowe bez podawania własnych danych osobowych. Zastrzega się jednak, że nasze witryny mogą obejmować formularze (kontaktowe, rekrutacyjne, itp.) zawierające pola służące zbieraniu danych osobowych.
Armatis-lc niniejszym zawiadamia Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o ochronie danych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., o warunkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Cele przetwarzania Podstawa przetwarzania Odbiorcy danych
zarządzanie i optymalizacja relacji z klientami prawnie uzasadniony interes w postaci zapewnienia zadowolenia i obserwacji klientów wszystkie spółki grupy Armatis-lc
rekrutacja nowych pracowników prawnie uzasadniony interes w postaci oceny zdolności kandydata na proponowane stanowisko personel działu zasobów ludzkich/rekrutacji spółek grupy Armatis-lc, jak również partnerów aktywnych w konkretnych szczegółowych obszarach
ankiety, sondaże lub statystyki służące lepszej ocenie jakości własnych usług i przewidywaniu potrzeb klientów prawnie uzasadniony interes w postaci oceny i przewidywania potrzeb oraz zadowolenia klientów wszystkie spółki grupy Armatis-lc
analiza i optymalizacja witryny prawnie uzasadniony interes w postaci poprawy funkcjonalności witryny wszystkie spółki grupy Armatis-lc, jak również partnerzy aktywni w konkretnych szczegółowych obszarach
kontakt z Użytkownikiem celem odpowiedzi na wniosek uprzednia zgoda podlegająca uzyskaniu za pośrednictwem formularza wszystkie spółki grupy Armatis-lc

 9 – Prawo właściwe

Niniejsza witryna podlega przepisom prawa francuskiego. W sposób wyraźny postanawia się, że w razie braku polubownego rozwiązania przez Strony wszelkie spory będą przedkładane do rozstrzygnięcia przed Sąd Gospodarczy w Nanterre, który uznaje się za właściwy miejscowo, w tym także w przypadku postępowania o zastosowanie środka tymczasowego, postępowania z udziałem wielu pozwanych, postępowania odwoławczego oraz postępowania zabezpieczającego